Türkiye ile Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere Arasında İmalat Sanayinde Endüstri-İçi Ticaretin Yapısı

Özge Aynagöz Çakmak

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile dış ticaretin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği dört AB ülkesi; Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere arasında imalat endüstrisi dış ticaretinde endüstri-içi ticaretin yapısı ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 1991–2004 dönemi için imalat endüstrisinde endüstri-içi ticaret oranları, SITC (Rev.3) 3 basamaklı ürün grupları düzeyinde, düzeltilmemiş Grubel-Lloyd indeksinin ağırlıklandırılmış ortalamaları kullanılarak hesaplanmıştır.

Tam Metin: Full Text (English) Tam Metin


İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 06 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553